Terms and Conditions

AZ ELADÓ ONLINE FELÜLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
(Fogyasztóvédelmi Tájékoztató) Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. január 1.

Tartalomjegyzék:

 1. Általános információk
 2. Definíciók
 3. Árinformációk
 4. Honlapon történő regisztráció, jegyvásárlás
 5. Elállási jog
 6. A Honlapon történő regisztráció versenyeinkre, Csapatok regisztrációja
 7. Fizetés
 8. Jogérvényesítési lehetőségek
 9. A verseny időpontjának megváltoztatásához fűződő jog
 10. Regisztrációs díj
 11. Vis major
 12. Verseny lemondása, elhalasztása
 13. Sütik, Cookie-k
 14. Levelezés, kommunikáció
 15. Záró rendelkezések

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Versenyszabályzat (link)
 2. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató (link)
 3. számú melléklet: Tájékoztató a verseny helyszínen vonatkozó szabályokról

1) ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://spartanrace.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) az Eladó által szervezett akadályversenyekre történő jegyvásárlás szabályait, valamint a Spartan versenyekkel kapcsolatos egyéb nélkülözhetetlen információkat. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó, vagy Vevő) egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem
tartalmaz, a Honlapon elérhető, valamint az adott versennyel kapcsolatban elektronikus úton kiküldött tájékoztatók, valamint az esemény előtt 30 nappal a honlapon megjelenő és letölthető Versenyzői Kézikönyv nyújtják. A weboldal Felhasználója a honlap használatával és jegy megvásárlásával – checkbox kipipálásával – tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az Eladó a http://spartanrace.hu /továbbiakban Honlap vagy Webáruház/ oldal üzemeltetője, mely oldalon keresztül ismerteti tevékenységét, tájékoztatja a Felhasználót tevékenységéről és biztosít az egyes eseményekre jegyvásárlási lehetőséget. Internetes bolt: http://spartanrace.onlinesystem.cz Az Eladó magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A Honlapon történő regisztráció és jelentkezés feltétele, hogy a Versenyző magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Jelen ÁSZF elfogadásával a Versenyző elfogadja, hogy a honlapon történő jegyvásárlása fizetési kötelezettséget von maga után.

2) DEFINÍCIÓK
Jelen ÁSZF során a lenti definíciók az alábbi kifejezéseket jelentik:
Eladó: HUSR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Eladó),
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 55, Képviselő: Adam Martin ügyvezető,
kézbesítései megbízottja: Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda, 4025 Debrecen, Hatvan
utca 55. , Cégjegyzékszám: 09 09 031536, Adószám: 24886101-2-09
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma I: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-
73691574
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma II: Erste Bank Zrt. 11600006-
00000000-73691581
Pénzintézet neve és bankszámlaszáma III: Erste Bank Zrt. 11600006-
00000000-75421078
E-mail cím: info@hu.spartan.com
Tárhelyszolgáltató neve: On line system s.r.o – Company ID: 25377361
Tárhelyszolgáltató címe: Vresinksá 280/20, Ostrava-Poruba, 708 00,
Csehország
Tárhelyszolgáltató e-mail címe. info@onlinesystem.cz

Sportesemény: SPARTAN verseny, a továbbiakban „Verseny”
Fogyasztó: a továbbiakban „Vevő” „Versenyző” vagy „Felhasználó”
Adásvételi szerződés: Eladó és Vevő között a távolsági értékesítés szabályai között létrejött adásvételi szerződés, mely az Eladó által szervezett SPARTAN versenyekre történő regisztrációt, fizetést, valamint a versenyen történő részvételt jelenti. Az adásvételi szerződés csak a Magyarországon megrendezetett versenyekre terjed ki, mely versenyre történő regisztrálás előtt a Vevő kifejezetten elismeri a jelölőnégyzet bepipálásával, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri.
Internetes bolt: a http://spartanrace.onlinesystem.cz internetes címen található

3) ÁRINFORMÁCIÓK
A verseny regisztrációs díja a weboldalon az általános forgalmi adót (27%) és egyéb közterheket is tartalmazó módon, azaz bruttó áron kerül feltüntetésre. Amennyiben a weboldalon a magyar nyelv került kiválasztásra, abban az esetben a regisztrációs díjat kizárólag magyar forintban lehet kifizetni, a megjelölt árak magyar forintban (HUF) értendők. Bármely más nyelv kiválasztása esetén az ár EUR-ban kerül feltüntetésre, mely szintén tartalmazza az általános forgalmi adót (27%).

Kedvezmények a regisztráció során a honlapon feltüntetett regisztrációs díjtáblázat szerinti adott nap 23:59:59 másodpercéig érvényesek, amelyek az Eladó weboldalán szerepelnek. Kedvezmény felhasználása esetén a versenyre történő regisztráció a kedvezményes áron történik.

Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja és a weboldal felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ár feltüntetése során előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott jelentkezéseket, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Versenyző részére.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a rendezvény közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a szolgáltatást a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.
Az Eladó a regisztrációs díjról elektronikusan számlát állít ki, amelyet e-mailben küld meg a Versenyzőnek. A számlázási adatok megadására a profil felületen van lehetőség.

4) HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ, JEGYVÁSÁRLÁS
4.1. Profil létrehozása
A Honlapon keresztül történő versenyregisztrációhoz a Versenyzőnek saját profillal szükséges rendelkeznie. A profilban megadott adatok később módosíthatóak. A weboldal használata során megadott adatokról bővebben az adatkezelési tájékoztatóban informálódhat. A Versenyző profilján keresztül tud a meghirdetett versenyekre regisztrálni.
A Versenyző a rendezvények nevéről, a regisztrációs díj bruttó összegéről a Honlapon, az adott esemény nevére kattintva informálódhat. Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltozás a már regisztrált Versenyző regisztrációs díját nem érinti.

4.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Honlapon történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Versenyző vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre a szerződés az Eladó, mint Szolgáltató és a Versenyző között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre.

Az Eladó a regisztrációt a Versenyző felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja automatikus elektronikus levél megküldésével. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Versenyző által leadott adatokkal, azt a Versenyző köteles az Eladó részére elektronikus válaszlevél formájában 1 napon belül jelezni.

Az Eladó felhívja minden Versenyző figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon meghirdetett versenyekre a férőhelyek a jelentkezés időtartama alatt betelnek. Ebben az esetben az Eladó a jelentkezést törli és a Versenyzőt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Versenyzőhöz nem érkezik meg, a Versenyző mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Az Eladó visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Versenyző jelentkezésével kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Versenyző jogosult a vételi ajánlatát visszavonni az Eladó
részére megküldött e-mail útján.

4.3. Adatbeviteli hibák javítása
A Versenyzőnek a jelentkezés bármely szakaszában és annak elküldéséig a weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen a vissza gomb segítségével.

4.4. A szerződés létrejötte
Szerződés megkötésére magyar és angol nyelven van lehetőség, figyelemmel arra, hogy a jelen ÁSZF szövege magyar és angol nyelven érhető el. Az Eladó lehetőséget biztosít arra, hogy a regisztrációs felületen további nyelvek közül válasszon a jelentkező, viszont ebben az esetben kizárólag az űrlap nyelve változik. A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

5) ELÁLLÁSI JOG
Az Eladó tájékoztatja Versenyzőit, hogy az általa szervezett rendezvényekre történő jelentkezés során a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ (1) l) pontja alapján a Versenyző fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE-nek (2011. október 25.) 16.
cikk l) pontja alapján:
Az elállási jog alóli kivételek

A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében a tagállamok nem írják elő a 9–15. cikkben megállapított elállási jogot az alábbiakra vonatkozóan: szállásnyújtás esetében a lakáscélú szolgáltatás kivételével, árufuvarozás, autókölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások esetében, amennyiben a
szerződésben meghatározott teljesítési időpontot vagy időszakot kötöttek ki.

6) A HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ VERSENYEINKRE, CSAPATOK REGISZTRÁCIÓJA
6.1. A Honlapon történő regisztráció versenyeinkre
A Versenyzőnek a versenyre történő regisztrációra az események aloldalán lévő „Regisztrálj most” gomb megnyomása után van lehetősége e-mail cím és jelszó megadásával. Tájékoztatjuk Versenyzőinket, hogy a honlap regisztrációs felületének – a spartanrace.onlinesystem.cz – üzemeltetője az On line system s.r.o (címe: Vresinksá 280/20, Ostrava-Poruba, 708 00, Csehország, e-mail címe. info@onlinesystem.cz, továbbiakban: weboldal üzemeltetője). A Spartan cégcsoport valamennyi tagja ezen üzemeltetési rendszert használja, így a profil létrehozását követően belépéskor az ország kiválasztásával minden Versenyzőnek lehetősége
van kiválasztani azon SPARTAN vállalkozást, mely vállalkozás az adott ország területén a SPARTAN versenyek szervezőjének minősül.

A Versenyzőnek a profil létrehozását követően van lehetősége versenyre jelentkezni a weboldalon (kivéve Kids versenyre történő jelentkezés esetén). A jelentkezési lap kitöltésekor, illetve később is a versenyre történő regisztrálás lezárásáig a profil felületen a jelentkezőnek lehetősége van egyéb szolgáltatásokat is igénybe venni (pl. SMS követés), illetve módosítani,
amelyek árát az oldal automatikusan beleszámítja a teljes fizetendő összegbe.
A sikeres versenyjelentkezésről a weboldal üzemeltetője minden esetben visszaigazoló e-mailt küld a Jelentkező részére.

6.2. Csapatként történő nevezés esetén a csapatkapitánynak lehetősége van a csapat tagjaként (továbbiakban: Csapattag) olyan versenyzőt regisztrálnia, aki a csapatkapitány számára hozzájárulását adta a csapatként (továbbiakban: Csapatnevezés) történő nevezésre és a nevezéssel kapcsolatos módosítások elvégzésére. A Csapattag nem rendelkezik csapatkapitányi regisztrációval a profiljában, ezért jogosultsága sincs az ilyen regisztráció megváltoztatására. Az Eladó fenntartatja a jogot arra, hogy a Csapattag e-mailben történő kérése alapján a csapatregisztrációját külön regisztrációba helyezze át (a versenyző
regisztrációs rendszerében saját profilja alatt).

6.3. A csapatkapitány jogosult megváltoztatni a csapat regisztrációját, mely változtatás a csapatprofilban regisztrált összes csapattagra érvényes, ideértve a csapattagok másik versenyre történő átregisztrálását is.

6.4. Az a versenyző, aki a csapaton belül önállóan regisztrálta magán (külön profil létrehozásával a regisztrációs rendszerben) jogosult a regisztrációját áttenni (deferral) más versenyre a regisztrációs rendszeren belül összhangban a 10.3. és a 12. pontban foglalt rendelkezésekkel.

6.5. A módosítást minden csapattagnak egyénileg kell megtennie.

7) FIZETÉS
7.1. A rendezvény regisztrációs díjának megfizetésére kizárólag bankkártyával van lehetőség. A regisztrációs díj megfizetésére a regisztrálást követő 24 órán belül van lehetőség.

7.2. Online fizetés bankkártyával PayU: A jelentkezést követően bankkártyás fizető felület használatával történhet a regisztrációs díj megfizetése a PayU által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszer segítségével. A regisztrációt követően a „Click here for online payment” gomb megnyomását követően rendszer átirányítja őt a PayU által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért, esetlegesen a Bank által felszámított költségekért, egyéb tájékoztatásokért az Eladó felelősséget nem vállal. Amennyiben a Versenyző nem kattint a „Click here for online payment” gombra, abban az esetben utólag is
lehetőség van a díj befizetésére a visszaigazoló e-mailben megküldött linkre történő kattintással.

7.3. Amennyiben a versenyző számlát kér akár természetes személy, akár jogi személy vagy vállalkozás részére, abban az esetben a versenyző köteles megadni a számlázási adatokat a regisztrációs űrlap erre rendszeresített linkjén keresztül a regisztráció véglegesítése előtt. Amennyiben a versenyző a természetes személy, jogi személy vagy vállalkozó számlázási adatait nem rögzíti a regisztrációs űrlapon, abban az esetben esetben Eladó a versenyzőt nem tekinti üzleti tevékenysége körében eljáró személynek, aki részére a regisztrációs jegy kerül
megküldésre az adójogszabályok szerinti nyugtaadási kötelettség teljesítéseként.

8) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

8.1.1.Panaszügyintézés helye
A Versenyző a szolgáltatással vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: HUSR Kft. 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 29., info@hu.spartan.com

8.1.2. Panaszügyintézés módja
Az Eladó a szóbeli panaszt (verseny helyszínén jelzett), amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a panasztevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt. Az Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (versenyen) közölt szóbeli panasz esetén helyben a panasztevőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább
részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az Eladó az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasztevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a panasztevő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a panasztevőt.

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Versenyző fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája megtalálható: http://jarasinfo.gov.hu/.

8.2. Jogvita
Amennyiben az Eladó és a Versenyző között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval történő tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Versenyző számára:

a. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Versenyző lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját ide kattintva töltheti le: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525,
06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em.
310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
305-306.
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet
240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint
116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

b. Bírósági eljárás kezdeményezése fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül
kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek. A Budapesti Békéltető Testület: 1016
Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:
10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

9) A VERSENY IDŐPONTJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ FŰZŐDŐ JOG
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a verseny időpontját és helyszínét, a regisztráló céget, időmérés szabályait, az időkalkulációt, árakat, a pályát, a díjakat, az eredményalgoritmusokat, induló futamkategóriák számát, méretét és típusát, a termékek fajtáját és számát, a weboldal tartalmát, valamint az általa meghozott szabályokat, kézikönyveket.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiekben hivatkozott változtatásokról a weboldalán keresztül küldjön értesítést, melyen a legfrissebb aktuális információk találhatók.

10) REGISZTRÁCIÓS DÍJ
10.1. Részvételi díj
Az Eladó az egyes versenyek során részvételi díjat számol fel, mely közvetlenül fedezi az aktuális rendezvény megszervezésével kapcsolatos kiadásokat, a különböző szolgáltatások nyújtását a verseny során, az akadályokat, frissítőket (amennyiben rendelkezésre áll), érmeket, pólókat, stb. (a továbbiakban: “Részvételi díj”) A részvételi díj összege függhet a verseny kategóriájától, és a
tényleges regisztráció időpontjától (fokozaton növekszik a regisztrációs díjjal).

10.2. Vissza nem térítendő Adminisztrációs díj
Az Eladó egy összegű, fix, vissza nem térítendő Adminisztrációs díjat számol fel a regisztráció során, mely az Eladónál felmerülő adminisztrációs költségek fedezetéül szolgál, és azt ténylegesen a regisztrációval összefüggésben felmerülő költségekre használja fel (továbbiakban: Adminisztrációs díj). Az Adminisztrációs díj az Eladó ténylegesen felmerült költségeit fedezi, amely a Versenyzőnek minden egyes verseny esetén a központi nyilvántartásba történő regisztrálását,
valamint a regisztrációs szám (BIB) kiadásával kapcsolatos licencdíjakat tartalmazza. Ezen összeg Eladó általi felhasználása független a verseny megrendezésétől, és a Versenyző érdekkörében merül fel. Az Adminisztrációs díj minden kategóriában egységes és változatlan (nem befolyásolja a regisztrációs díj változása). A pontok kedvezménye és bármilyen más kedvezmény nem befolyásolja az adminisztrációs díj nem visszatérítendő, kivéve, amennyiben az Eladó a versenyt vis major okból törli.

10.3. Regisztrációs díj
Bármely adott versenyre történő regisztrálás során a Részvételi díj és az Adminisztrációs díj együtt képezi a verseny teljes árát (továbbiakban: Regisztrációs díj). A Részvételi díj és az Adminisztrációs díj külön kerül felszámításra és külön szerepelnek a számlán is. Az Eladó weboldalán feltüntetett
ár a végleges díj, mely már tartalmazza a Részvételi díjat és az Adminisztrációs díjat. Bármilyen árkedvezmény, vagy speciális ár kizárólag a Részvételi díjat érinti, és nincs semmilyen hatással az Adminisztrációs díjra külön, mely ebben az esetben is változatlan marad, kivéve ha az Eladó kifejezetten külön ad kedvezményt rá.
Amennyiben bármely, nem vis majornak minősülő ok miatt törlésre kerül a verseny, a Versenyző jogosult kérni a Regisztrációs díj megtérítését, vagy felhasználhatja azt egy másik, még szabad hellyel rendelkező versenyre (halasztás), amennyiben a verseny tervezett időpontja előtt legalább 14 nappal írásban jelzi ezt az Eladó felé.

11) VIS MAJOR
Vis majornak minősül minden előre nem látható vagy el nem kerülhető, vagy nem szándékos esemény vagy körülmény amely az ellenőrzési körön kívül esik, különösen: baleset, zavargás, járvány, világjárvány, karantén, zavargások, kommunikációs eszközök meghibásodása, webtárhely-létesítmények meghibásodása, internet szolgáltatások megszakadása vagy meghibásodása, természeti katasztrófa, kormányzati vagy egyéb nemzeti, hatósági intézkedések bevezetése, jogszabályváltozások, jogi korlátozások bevezetése, nemzeti sztrájk, tűz. Azok az
események, amelyek a szerződés megkötése napján vis majorként ismertek, de olyan későbbi nem várt következményeket okoznak, mely következmények a szerződés teljesítését képtelenné teszik és nem voltak ismertek, új és meglévő vis major helyzetnek minősülnek.

12) VERSENY LEMONDÁSA, ELHALASZTÁSA
Vis major – ideértve a rendkívüli időjárási viszonyokat, háborút, járványt, vagy bármely egyéb, mindkét fél érdekén kívül álló elháríthatatlan akadályt (azaz: elháríthatatlan akadály) – esetén a meghirdetett verseny időpontja új időpontra kerül elhalasztásra egy, az elháríthatatlan akadály megszűnését követő 90 napon belüli hétvégére. Az elháríthatatlan akadály megszűnése azt jelenti, hogy az akadályoztatás ténye megszűnt, vagy hatósági döntések és egyéb körülmények lehetővé teszik a verseny megtartását. Ezen időpontról minden regisztrált Versenyzőt írásban haladéktalanul tájékoztatunk.

Amennyiben az Eladó a vis major helyzet megszűnését követő 90 napon belül valamely oknál fogva a versenyt megtartani nem tudja, abban az esetben a regisztráció során kifizetett összeget minden Versenyző voucher formájában megkapja legkésőbb az akadály megszűnését követő 90. napon. Ezen voucher a kiállításának évében és az azt követő teljes versenyévben felhasználható
bármely hazai és CEU régión belüli nemzetközi, azonos szintű versenyre. A kapott vouchert a versenyző úgy tudja felhasználni, hogy a meghirdetett versenyre regisztrál, majd a regisztrációs felületen az erre a célra kijelölt részen megadja a voucher számát.

13) SÜTIK, COOKIE-K
Az Eladó honlapján cookie-kat használ, melyről részletesen a honlap látogatásakor felugró ablakból letölthető tájékoztatóban olvashat.
A Honlapon történő regisztráció és jelentkezés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a regisztrációt.

14) LEVELEZÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
Eltérő megállapodás hiányában a megkötött szerződéssel kapcsolatos bármilyen levelet írásban, elektronikus levél formájában, személyesen, vagy ajánlott levél megküldésével kell eljuttatni a másik félhez a szerződéskötés során megadott adatok, kommunikációs csatornák útján.

15) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15.1. Honlap használata
A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Az Eladó – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által
tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

15.2. Szerzői jogok
A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a SPARTAN cégcsoport tagját illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.

Amennyiben a weboldal tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weboldal üzemeltetőjének, vagyis engedély hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000,-Ft+Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó az Eladó részére.
Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

15.3. A szerződés iktatása
A Honlapon keresztül megkötött szerződés elektronikus szerződésnek minősül, mely nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

15.4. Irányadó jog
Amennyiben a weboldal, vagy a megkötött adásvételi szerződés alapján létrejött jogviszony alapján nemzetközi (külföldi) jog rendelkezései is irányadóak, abban az esetben a felek megállapodnak abban, hogy a létrejött jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, és a felek a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki. Ezen rendelkezés nem érinti a fogyasztót érintő eltérő, jogszabályban rögzített jogait.

15.5. Szerződés érvénytelensége, hatálytalansága, felmondása
Figyelemmel arra, hogy a felek között létrejött szerződés egy adásvételi szerződés, így a felek a megkötött szerződést – hacsak a szerződés szövege, jelen ÁSZF vagy más konkrét rendelkezés eltérően nem rendelkezik – nem jogosultak felmondani annak megfelelő teljesítése előtt.

Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek tartalma, jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen illetve hatálytalan rendelkezés szövegéhez. Egy rendelkezés érvénytelensége, vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

15.6. A jegy átruházása
Amennyiben a Versenyző bármely ok miatt nem tud részt venni azon a versenyen, amire a jegyét megvásárolta, jogosult kezdeményezni a jegy átruházását. A jegy új tulajdonosa köteles az átregisztrálás során valamennyi szabályzatot és jelen ÁSZF tartalmát elfogadni. Az átregisztrálás regisztrációs díj fizetése ellenében vehető igénybe. Az átregisztrálási díj mértékét minden esetben az adott versenyre történő regisztrációs felület megnyitását megelőzően tesszük közé, ugyanis az átregisztrálási díj összegét előre nem kiszámítható külső tényezők befolyásolhatják.
Csapatregisztráció esetén az átregisztrálása kizárólag a csapat jogosult, az egyes csapattagok egyéni átregisztrálására nincs lehetőség.

15.7. Átvétel
A Versenyző a regisztrációs díj megfizetésével jogosult a rajtcsomagot a rendezvény helyszínén és időpontjában személyesen átvenni.

15.8. Eladó adatai
Az Eladó adatai, elérhetőségei a „Definíciók” menüpont alatt található.

15.9. ÁSZF módosítása
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan
megváltoztassa. A fogyasztóra a regisztráció során elfogadott ÁSZF rendelkezése kötelező érvényű Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. január 1.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Versenyszabályzat
  https://www.spartanrace.hu/hu/race/race-rules/race-rules-overview
  https://www.spartanrace.hu/hu/race/race-rules/race-rules-overview
 2. számú melléklet: Adatkezelési Tájékoztató
  https://www.spartanrace.hu/hu/about/privacy-policy
 3. számú melléklet: Tájékoztató a verseny helyszínen vonatkozó szabályokról

__3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A VERSENY HELYSZÍNÉRE IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEKRŐL

 1. Csomagmegőrző__
  Az Eladó a rendezvény helyszínén ingyenes csomagmegőrzőt biztosít a Versenyzők részére. A csomagmegőrzőben elhelyezett csomag maximális mérete versenyzőnként 1 db maximum 35x50 cmes, 35 literes hátizsák lehet. Az Eladónak ennél nagyobb méretű csomagot nem áll módjában elhelyezni a csomagmegőrzőben.

2. Étel és ital
A rendezvény területén az ételkészítés (sütögetés, bográcsozás stb.) nem engedélyezett. Étel és ital ellátást a Versenyzőknek maguknak kell biztosítaniuk, illetve vásárolhatnak a rendezvény területén esetlegesen felállított büfé(k)ben is.

3. Frissítő pontok
Az Eladó a versenypályán valamint a célban frissítő pontokat biztosít, amelyek vizet, izotóniás italt tartalmaznak. További információk a versenyszabályzatban és az adott verseny Versenyzői Kézikönyvében találhatóak.

4. A regisztrációs díj tartalma / a versenycsomag
A Verseny megkezdése előtt:
• Felnőtt versenyek esetén balesetbiztosítás a verseny napjára (ennek részleteiről az Eladó az
adott Verseny Versenyzői Kézikönyvében tájékoztatja a versenyzőket)
• Felnőtt versenyek esetén időmérő chip
• Fejpánt

A verseny sikeres teljesítése után:
• Spartan Finisher póló
• Spartan Finisher érem

5. Mit hozz magaddal
Kötelező:
• Fényképes igazolvány
• Társadalombiztosítási kártya
• Aláírt felelősség- és kockázatvállaló nyilatkozat

Ajánlott:
• Teljesen száraz öltözet a versenyt követő időre
• Törölköző
• Műanyag zacskó
• Étel és ital

6. Ruházat
Cipő: Az Eladó javasolja terep futócipők vagy a surranó (bakancs) használatát, ugyanakkor erősen ajánljuk, hogy ne fuss mezítláb a terep miatt.
Ruházat: Technikai anyagú ruházatot viselj, ne pamutot. Érdemes kompressziós és lélegző anyagú ruhákat használni.
A versenyen használt felszerelés komoly szennyeződésnek lesz kitéve!
A verseny helyszínén a résztvevőknek lehetőségük van ruházatot illetve cipőket vásárolni, azonban az Eladó kér minden Versenyzőt, hogy a Verseny alkalmával ne használjanak új, szokatlan vagy kényelmetlen ruházatot, lábbelit vagy felszelést, mivel ezek nagyban növelik a balesetek kockázatát.

7. Parkolás
Az Eladó minden helyszínen parkolóhelyet biztosít. A parkolás helyéről és díjairól az Eladó az adott verseny Versenyzői Kézikönyvében tájékoztatja a jelentkezőket.

8. A versenypálya
A versenypálya egy terepfutó pálya, amely végigvezet fák, bokrok között és olyan akadályokon, melyeken a Versenyzőnek át kell másznia, valamint egyenetlen talajon, potenciális veszélyt jelenthetnek a rejtett gyökerek, drótok és a víz, vagy a csúszós talaj. A versenypálya egyes helyszíneken átvezethet vízen, patakon, vagy belvízen, tócsákon. A versenypálya gyakran csúszós, sáros. Az esések és balesetek veszélyeztethetik a többi Versenyzőt is. Az Eladó kér minden Versenyzőt, hogy a verseny alatt körültekintően járjon el, ügyelve saját maga és társai testi épségére. További információk a versenyszabályzatban.

9. BIB szám, fejpánt és időmérő chip
A versenyt megelőzően az Eladó minden Versenyző részére megadja a versenyző BIB kódját, amelyet a fejpánton is feltüntet. A Versenyző a fejpántot a teljes verseny alatt köteles viselni, azt más Versenyző részére nem adhatja át.
A Versenyző időmérő chipjét az Eladó által a versenycsomagban átadott karpánt tartalmazza, amelyet a Versenyző a teljes verseny alatt köteles viselni, azt más Versenyző részére nem adhatja át. Kids versenyek esetén nincs időmérő chip.
Az időmérő chip átvételét követően minden Versenyzőnek át kell haladnia a chip kontrol állomáson, ahol a rendszer ellenőrzi, hogy a Versenyző időmérő chipje megfelelően működik-e. További információk a versenyszabályzatban.

10. Akadályok és Burpee
A verseny során a Versenyzőnek különböző természetes és mesterséges akadályokat kell leküzdeni. (Az akadályokról bővebben az akadályszabályzatban tájékozódhat). Az akadályok közt van, amelyet a Versenyzőnek kötelezően teljesítenie kell a sikeres versenyhez. A nem kötelező akadályokat meghatározott mennyiségű Burpee-val kiválthatja a Versenyző. További információk a versenyszabályzatban.

11. Fotók
A verseny során az Eladó által megbízott vállalkozó, illetve az Eladó alkalmazottai fényképeket készítenek, amelyeket az Eladó online felületein (weboldal, közösségi média) tesznek közzé. Az Eladó az eseményt követően e-mailben tájékoztatja a Versenyzőket a fényképek elérhetőségéről. Bővebb
információkat az Adatkezelési Tájékoztatóban találsz. A regisztrálással minden Versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny alatt róla fényképek készülhetnek, de előfordulhat, hogy a verseny alatt egy adott Versenyzőről nem készül fénykép.

12. Állatok
A verseny helyszínére házi- vagy haszonállatok bevitele tilos. A helyszínre kizárólag engedéllyel rendelkező segítő állat léphet be. Kérjük, hogy amennyiben segítő állattal kíván részt venni az eseményen, az állat azonosító iratait hozza magával, és azt kérésre bocsássa az Eladó rendelkezésére.

13. Eredmények
A célba érkezésnél a Versenyzők megtekinthetik az időeredményeket a célnál lévő 5 soros kijelzőn vagy az esemény ideje alatt a cél közelében található „results” sátorban lévő monitorokon és tableteken.
A Versenyzők célba érkezése után az eredmények az online system (időmérő cég) weboldalán a https://results.onlinesystem.cz/ is publikálásra kerülnek.
Az eredmények tekintetében minden panaszt - függetlenül attól, hogy egy rosszul megírt névről, rossz kategóriába besorolásról, vagy hiányzó csapattagról, hibásan mért időkről van szó - 48 órán belül jelezni kell közvetlenül az időmérő cégnek, ezután a határidő után nincs lehetőség korrekcióra. Az időmérő cég elérhetősége: info@onlinesystem.cz. Az időmérés tekintetében minden, az Eladóhoz beérkező reklamációt figyelmen kívül hagyunk!
A hivatalos eredmények a verseny honlapján az esemény után 5 napon belül megjelennek, ezen eredmények kerülnek ripoltolásra a spartan global rendszerében! További információk a versenyszabályzatban.

14. Óvás
Az óvást legkésőbb a díjátadó ceremónia előtt 15 perccel meg kell tenni a vezető tisztviselőnél. Az óvás díja 9.900,- Ft. Amennyiben az óvás érvényes, az óvás díját visszatérítjük. További információk a versenyszabályzatban.

PROMOTIONS

In addition to these Terms, any sweepstakes, contests, games, or similar promotions (collectively, “Promotions”) made available through or in connection with the Services may be governed by specific rules that are separate from these Terms. By participating in any such Promotion, you will become subject to those rules, which may vary from the terms and conditions set forth under these Terms. Spartan urges you to review any specific rules applicable to a particular Promotion, which will be linked from such Promotion. We also urge you to review our Privacy Policy, which, in addition to these Terms, governs any information you submit in connection with such activities. To the extent such rules conflict with these Terms, such rules shall control with respect to the particular Promotion.

PARENTAL CONSENT

We will NOT knowingly collect, use, or distribute personal information from children under the age of 13 without prior verifiable consent from a parent or guardian. We cannot, however, prohibit minors from visiting or using the Spartan Websites, Apps, and/or Spartan Social Media channels, and must rely on parents and guardians to decide what materials are appropriate for children to view and purchase. There are parental control protections (such as computer hardware, software, or filtering services) available that may assist you in limiting access to material that is harmful to minors. You can find information about parental controls at http://onguardonline.gov, and https://www.consumer.ftc.gov/articles/0031-protecting-your-childs-privacy-online. We do not endorse the products or services listed at this website.

INDEMNIFICATION

YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS US, OUR THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS AND OUR AND THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AND AGENTS, FROM AND AGAINST ALL CLAIMS, DAMAGES, LOSSES AND COSTS THAT ARISE FROM OR RELATE TO YOUR ACTIVITIES ON OR THROUGH OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES, ANY POSTS SUBMITTED BY OR ON BEHALF OF YOU OR YOUR VIOLATION OF THESE TERMS, AND WITH RESPECT TO ANY TERMS INCORPORATED HEREIN SUCH AS IN CONNECTION WITH SPARTAN RACES.

THIRD PARTY SOFTWARE AND APPLICATIONS

Our Services may contain links to third-party websites or services (“Third-Party Sites”) that are not owned, controlled, or endorsed by us. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of Third-Party Sites. We do not warrant the offerings of any Third-Party Sites. ACCESS AND USE OF THIRD-PARTY SITES, INCLUDING THE INFORMATION, MATERIAL, CONTENT, PRODUCTS, AND SERVICES ON LINKED SITES OR AVAILABLE THROUGH THIRD-PARTY SITES, IS SOLELY AT YOUR OWN RISK. Your correspondence or business dealings with, or participation in promotions of, Third-Party Sites found on or through the Platform are solely between you and such third-party. You acknowledge and agree that we shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods, or services available on or through any such Third-Party Sites. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any Third-party Sites that you visit.

NO WARRANTIES

We reserve the right to modify the Services, including, but not limited to updating, adding to, enhancing, modifying, removing or altering any Content or features of the Services, at any time, in our sole discretion. You are responsible for providing your own access (e.g., computer, mobile device, Internet connection, etc.) to the Services. We have no obligation to screen or monitor any Content and do not guarantee that any Content available on or through the Services is suitable for all users or that it will continue to be available for any length of time.

YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF SPARTAN’S SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE USE OF AND ACCESS TO YOUR USER ACCOUNT AND/OR SPARTAN+ MEMBERSHIP IS AT YOUR SOLE RISK. THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. SPARTAN MAKES NO WARRANTY THAT YOUR USER ACCOUNT OR THE SITE’S SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, OR ERROR FREE. SPARTAN EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. SPARTAN DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION ON, OR PROVIDED IN CONNECTION WITH, YOUR USER ACCOUNT OR THE SITES. RELATING TO ANY POSTS OR CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE SERVICES; RELATING TO ANY THIRD PARTY'S USE OF YOUR POSTS; THAT THE SERVICES WILL MEET YOUR NEEDS; OR THAT WE WILL CONTINUE TO PROVIDE ANY FEATURE OF THE SERVICES. SPARTAN IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS, OR FOR THE RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF SUCH INFORMATION.

To the extent that another party may have access to or view Content on your device, you are solely responsible for informing such party of all disclaimers and warnings in these Terms. TO THE EXTENT ANY DISCLAIMER OR LIMITATION OF LIABILITY DOES NOT APPLY, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL APPLICABLE EXPRESS, IMPLIED, AND STATUTORY WARRANTIES WILL BE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF 30 DAYS AFTER THE DATE ON WHICH YOU FIRST USED THE SERVICES, AND NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER SUCH PERIOD.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE, OUR AFFILIATES AND OUR THIRD PARTY SUPPLIERS, REPRESENTATIVES AND AGENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, ECONOMIC OR PURE ECONOMIC LOSSES, GOODWILL, USE, DATA, SERVICE INTERRUPTION, COMPUTER OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE, SYSTEM FAILURE, INABILITY TO USE THE SERVICES OR CONTENT OR OTHER INTANGIBLE LOSSES, EVEN IF A LIMITED REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED ITS ESSENTIAL PURPOSE; AND OUR AND OUR AND OUR THIRD PARTY SUPPLIERS, REPRESENTATIVES AND AGENTS' TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL CLAIMS, IN THE AGGREGATE, WILL NOT EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO US OVER THE 6 MONTHS PRECEDING THE DATE YOUR FIRST CLAIM(S) AROSE. IF YOU LIVE IN A JURISDICTION THAT DOES NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION DOES NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT THAT ONE OR ANY ASPECT OF THE LIMITATIONS SET OUT ABOVE DOES NOT APPLY, ALL REMAINING ASPECTS SURVIVE. THE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN US AND YOU.

SAFETY WARNINGS

YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER A CLASS, A RACE OR OTHER USE OF THE SERVICES AVAILABLE ON OR THROUGH THE SERVICES ARE RIGHT FOR YOU.

YOU UNDERSTAND THAT THERE ARE CERTAIN INHERENT RISKS AND DANGERS IN EXERCISING AND PHYSICAL ACTIVITY AND THAT THE CLASSES OR EVENTS THAT YOU MAY ATTEND OR PARTICIPATE IN OFFER A RANGE OF ACTIVITY AND INTENSITY LEVELS. BY USING AND ENGAGING IN THE SERVICES, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE, ON BEHALF OF YOURSELF, YOUR HEIRS, PERSONAL REPRESENTATIVES AND/OR ASSIGNS THAT YOU ARE AWARE OF THESE RISKS WHICH INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, PROPERTY DAMAGE, ILLNESS, LOSS AND BODILY INJURY OR DEATH. YOU ACKNOWLEDGE THAT SOME OF THESE RISKS CANNOT BE ELIMINATED AND YOU SPECIFICALLY ASSUME THE RISK OF INJURY OR HARM AND RELEASE US FROM SAME AS SET FORTH BELOW.

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN OR OTHER HEALTH CARE PROFESSIONAL PRIOR TO USING THE SERVICES FOR CLASSES OR RACES, AND TO DETERMINE IF AND HOW PARTICIPATING IN ANY PHYSICAL ACTIVITY, EXERCISE OR RACE IS APPROPRIATE FOR YOU. DO NOT USE CLASSES OR PARTICIPATE IN RACES IF YOUR PHYSICIAN OR HEALTH CARE PROVIDER ADVISES AGAINST IT. IF YOU EXPERIENCE FAINTNESS, DIZZINESS, PAIN OR SHORTNESS OF BREATH AT ANY TIME WHILE EXERCISING OR ENGAGING IN PHYSICAL ACTIVITY, YOU SHOULD STOP IMMEDIATELY.

YOU ALSO UNDERSTAND AND AGREE THAT THE SERVICES OFFER FITNESS AND RELATED INFORMATION THAT IS DESIGNED FOR INFORMATIONAL, EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT PURPOSES ONLY. NOTHING STATED OR POSTED ON OR OTHERWISE AVAILABLE THROUGH ANY ASPECT OF THE SERVICES IS INTENDED TO BE, AND MUST NOT BE TAKEN TO BE, THE PRACTICE OF MEDICAL, PROFESSIONAL OR COUNSELING CARE. YOU SHOULD NOT RELY ON ANY INFORMATION ON OR THROUGH THE SERVICES AS A SUBSTITUTE FOR, NOR DOES IT REPLACE, PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS, OR TREATMENT. IF YOU HAVE ANY CONCERNS OR QUESTIONS ABOUT YOUR HEALTH OR FITNESS LEVEL, YOU SHOULD ALWAYS CONSULT A PHYSICIAN OR OTHER HEALTH-CARE PROFESSIONAL. DO NOT EVER DISREGARD, AVOID OR DELAY OBTAINING MEDICAL OR HEALTH RELATED ADVICE FROM YOUR HEALTH-CARE PROFESSIONAL BECAUSE OF SOMETHING YOU MAY HAVE READ OR HEARD ON OR THROUGH THE SERVICES. THE USE OF ANY CLASSES, RACES, RECOMMENDATIONS, AND INFORMATION PROVIDED ON OR THROUGH THE SERVICES ARE SOLELY AT YOUR OWN RISK.

THE SERVICES ARE CONTINUALLY UNDER DEVELOPMENT AND WE MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, IMPLIED OR EXPRESS, AS TO THEIR ACCURACY, COMPLETENESS OR APPROPRIATENESS FOR ANY PURPOSE. IN THAT REGARD, DEVELOPMENTS IN RESEARCH MAY IMPACT THE FITNESS OR RELATED ADVICE THAT APPEARS ON OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES. NO ASSURANCE CAN BE GIVEN THAT THE CONTENT, ADVICE OR RECOMMENDATIONS CONTAINED IN OR THROUGH THE SERVICES WILL ALWAYS INCLUDE THE MOST RECENT FINDINGS OR DEVELOPMENTS WITH RESPECT TO THE PARTICULAR MATERIAL OR CONTENT.

THEREFORE, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU RELEASE, INDEMNIFY, AND HOLD HARMLESS US, OUR THIRD PARTY PROVIDERS, AGENTS AND REPRESENTATIVES, EACH OF THEIR PARENT, SUBSIDIARIES OR AFFILIATED ENTITIES, AND EACH OF THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, MEMBERS, EMPLOYEES, CONSULTANTS, CONTRACT EMPLOYEES, REPRESENTATIVES AND AGENTS, AND EACH OF THEIR RESPECTIVE SUCCESSORS AND ASSIGNS, FROM ANY AND ALL RESPONSIBILITY, CLAIMS, ACTIONS, SUITS, PROCEDURES, COSTS, EXPENSES, DAMAGES AND LIABILITIES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO YOUR PARTICIPATION IN ANY PHYSICAL ACTIVITY, RACES OR CLASS, OR USE OF THE SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WITH RESPECT TO BODILY INJURY, PHYSICAL HARM, LOSS, ILLNESS, DEATH OR PROPERTY DAMAGE.

IP OWNERSHIP – RESTRICTION OF USE – INFRINGEMENT

The information and materials provided on, through, or in connection with the Services, including any content, data, text, designs, graphics, images, photographs, illustrations, audio and video clips, logos, icons, and links (collectively, the “Materials”) are owned exclusively by Spartan or its licensors, and are intended to educate and inform you about the Events and the Services. Subject to your compliance with these Terms, you may use the Materials solely for your personal, non-commercial use, provided that you do not remove any copyright or other proprietary notices contained therein. Subject to your compliance with these Terms, we grant you a limited license to use the Services and Materials for your personal use only; provided that you may not use, reproduce, modify, display, publicly perform, distribute, create derivative works of or circumvent any technological measure that effectively controls access to the Services and/or Materials in any way including, without limitation, by manual or automatic device or process, for any purpose. Notwithstanding anything to the contrary herein, all rights not specifically granted in the license set forth above shall be reserved and remain always with Spartan. Use of the Services and Materials for any purpose other than as expressly authorized in these Terms is a violation of our copyrights and other proprietary rights, and is strictly prohibited.

The trademarks, logos, and service marks displayed in connection with the Services (collectively the “Trademarks”) are the registered and unregistered trademarks of Spartan and Spartan’s advertisers, licensors, sponsors, suppliers, and others. The Trademarks owned by Spartan, whether registered or unregistered, may not be used in connection with any product or service that is not offered by Spartan, in any manner that is likely to cause confusion with customers, or in any manner that disparages Spartan. Nothing contained on the Spartan Websites, Apps, and Spartan Social Media channels should be construed as granting, by implication, estoppel or otherwise, any license or right to use any Trademark without the express written permission of Spartan, Spartan’s licensors or suppliers, or the third-party owner of any such Trademark. Misuse of any Trademarks is prohibited, and Spartan will aggressively enforce its intellectual property rights in such Trademarks, including via civil and criminal proceedings. You may inquire about obtaining permission by contacting us at us@spartan.com.

You further acknowledge that the Services contain software and other content that is protected by copyrights, patents, trademarks, trade secrets or other proprietary rights, and that these rights are valid and protected in all forms, media and technologies existing now or hereafter developed. All content provided to us by third parties, is copyrighted individually and/or as a collective work under the U.S. copyright laws and all applicable international copyright (or equivalent) laws in all jurisdictions and protected under other intellectual property laws worldwide; further, as between you and us, we own intellectual property rights in the selection, coordination, arrangement and enhancement of all content in the Services.

We respect the intellectual property of others, and we ask our users to do the same. Each user is responsible for ensuring that their Posts do not infringe any third party's right or other intellectual property rights. If you believe that the Services or any Posts contain elements that infringe or misappropriate your copyrights or other intellectual property rights (or the intellectual property rights of others, please comply with the below.

If you are a copyright owner or an agent thereof, and you believe that any content on the Services infringes your copyrights, you may submit a notification pursuant to the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) by providing our Designated Copyright Agent with the information listed in the below in writing (see 17 U.S.C § 512(c)(3) for further detail). Upon receipt of the notice as described below, we will take whatever action, in its sole discretion, it deems appropriate, including removal of the challenged content from the Services You acknowledge that if you fail to comply with all of the requirements listed below, your notice may not be valid.

DMCA Notice of alleged infringement

 1. Identify the copyrighted work that you claim has been infringed, or - if multiple copyrighted works are covered by this Notice - you may provide a list of the copyrighted works that you claim have been infringed.

 2. Identify the material that you claim is infringing (or to be the subject of infringing activity) and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material, including at a minimum, if applicable, the URL of the link shown on the Platform(s) where such material may be found.

 3. Provide your mailing address, telephone number, and, if available, email address.

 4. Include both of the following statements in the body of the Notice:

“I hereby state that I have a good faith belief that the disputed use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.” “I hereby state that the information in this notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner, or authorized to act on behalf of the owner, of the copyright or of an exclusive right under the copyright that is allegedly infringed.”

 1. Provide your full legal name and your electronic or physical signature.

Deliver this Notice, with all items completed, to our Designated Copyright Agent:

Copyright Agent
c/o Legal Department, Spartan Race, Inc.,
234 Congress Street,
Boston, MA, 02110

If you have any questions about these Terms, please contact us at: us@spartan.com

ARBITRATION AGREEMENT & CLASS ACTION WAIVER – IMPORTANT – PLEASE REVIEW AS THIS MAY AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. APPLICABLE TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY LAW.

Initial Dispute Resolution and Notification. You and we agree that, prior to initiating an arbitration or other legal proceeding, you and we will attempt to negotiate an informal resolution of the Dispute. To begin this process, and before initiating any arbitration or legal proceeding against us, you must send a Notice of Dispute (“Notice”) by certified mail to the attention of our Legal Department at the address set out in Section 21 of these Terms. For purposes of these Terms, initiating an arbitration means filing an arbitration demand (“Demand”).

Your Notice to us must contain all of the following information: (1) your full name, address, username, and the email address associated with your account for the Services; (2) a detailed description of the nature and basis of the Dispute; (3) a description of the relief you want, including any money damages you request; and (4) your signature verifying the accuracy of the Notice and, if you are represented by counsel, authorizing us to disclose information about you to your attorney.

After receipt of your Notice, you and we shall engage in a good-faith effort to resolve the dispute for a period of 60 days, which both sides may extend by written agreement (“Informal Dispute Resolution Period”). During the Informal Dispute Resolution Period, neither you nor we may initiate an arbitration or other legal proceeding.

If the Dispute is not resolved during the Informal Dispute Resolution Period, you may initiate an individual arbitration as provided below.

Mediation. If a dispute arises out of or relates to these Terms, or the Participant’s involvement in an Event, and if said dispute cannot be resolved or settled through negotiation, Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, agrees that prior to the filing of any arbitration, or other legal action consistent with the provisions of these Terms, that Participant will first attempt, in good faith, to settle the dispute by non-binding mediation administered by JAMS Mediation, Arbitration and ADR Services (“JAMS”). The mediation shall take place in Boston, Massachusetts, and shall be facilitated by a neutral appointed JAMS. The costs of such mediation shall be shared equally by the parties thereto.

Arbitration. All controversies, disputes or claims arising out of or related to these Terms, to the extent not first resolved through negotiation and mediation, will be submitted to and for binding arbitration in front of a single arbitrator of JAMS, conducted in accordance with JAMS’ then-current General Arbitration Rules and Procedures (which shall include the applicability of JAMS’ Consumer Arbitration Minimum Standards), at the JAMS’ offices in Boston, Massachusetts. All matters related to arbitration will be governed by the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§1 et seq.) and not by any state arbitration law.

The arbitrator will have the right to award or include in the award any relief which the arbitrator deems proper in the circumstances, except that the arbitrator does not have the right to award exemplary, punitive, penal or multiple (e.g., double or treble) damages. The award and decision of the arbitrator will be conclusive and binding upon all parties hereto and judgment upon the award may be entered solely in the United States District Court for the District of Massachusetts. If Spartan is the prevailing party in any arbitration brought by you, you agree to reimburse Spartan for any arbitration costs and fees incurred by Spartan (except if you are resident of the State of California).

The arbitrator will not have the authority or right to add to, delete, amend, or modify the terms, conditions, or provisions of these Terms. All findings, decisions and awards of the arbitrator will be limited to the dispute(s) set forth in the written demand for arbitration (and any submitted counterclaim), and the arbitrator will not have authority to decide any other issues unless the parties to the arbitration mutually agree thereto.

Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, acknowledges and agrees that any arbitration will be conducted only on any individual, not a class-wide, basis (as further described below), and that an arbitration proceeding initiated by Participant and/or her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, may not be consolidated with any other arbitration proceeding. No findings, conclusions, orders or awards emanating from any arbitration proceeding conducted hereunder may be introduced, referred to, or used in any subsequent or other proceeding as a precedent, to collaterally estop any party from advancing any claim or defense or from raising any like or similar issues, or for any other purpose whatsoever. The principles of collateral estoppel shall not apply in any arbitration proceeding conducted under this section.

Further, Participant, individually and on behalf of all of her/his heirs, personal representatives, executors, successors and assigns, acknowledges and agrees that notwithstanding any provision of law which provides for a longer limitations period, neither Participant nor Participant’s heirs, personal representatives, executors, successors and assigns will bring, commence, or maintain an action or claim of any kind, in connection with liability or obligation in connection with these Terms, or otherwise, unless brought before the expiration of the earlier of: (i) one (1) year after the date of discovery of the facts resulting in such alleged liability or obligation, or if earlier, the date such facts should or could have been discovered with reasonable diligence; or (ii) eighteen (18) months after the date of the first act or omission giving rise to such alleged liability or obligation. Actions and claims brought or asserted after expiration of the applicable limitations period shall be barred.

Class Action Waiver. YOU AND WE AGREE THAT, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, EACH OF US MAY BRING CLAIMS (WHETHER IN COURT OR IN ARBITRATION) AGAINST THE OTHER ONLY IN AN INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A PLAINTIFF, CLAIMANT, OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS, COLLECTIVE, CONSOLIDATED, COORDINATED, PRIVATE ATTORNEY GENERAL, REQUEST FOR PUBLIC INJUNCTIVE RELIEF, OR REPRESENTATIVE PROCEEDING. This also means that you and we may not participate in any class, collective, consolidated, coordinated, private attorney general, request for public injunctive relief, or representative proceeding brought by any third party.  Notwithstanding this provision or any other language in these Terms, you or we may participate in a class-wide settlement. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU AND WE WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL.

Severability. If any portion of this Section 17 is found to be void, invalid, or otherwise unenforceable, then that portion shall be deemed to be severable and, if possible, superseded by a valid, enforceable provision, or portion thereof, that matches the intent of the original provision, or portion thereof, as closely as possible. The remainder of Section 17 and all other Terms shall continue to be enforceable and valid.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These Terms shall be governed by the laws of the State of Delaware, United States of America, without regard to principles of conflicts of law. The Uniform Commercial Code, the Uniform Computer Information Transaction Act, and the United Nations Convention of Controls for International Sale of Goods shall not apply. Exclusive jurisdiction for all Disputes that are not required to be arbitrated will be the state and federal courts located in the State of Delaware, United States of America, and you consent to the jurisdiction of those courts.

INTERPRETATION; SEVERABILITY; WAIVER; REMEDIES

Headings are for convenience only and shall not be used to construe these Terms. If any term of these Terms is found invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction, that term will be severed from these Terms. No failure or delay In exercising any right hereunder will waive any further exercise of that right. The waiver of any such right or provision will be effective only if in writing and signed by our duly authorized representative. Our rights and remedies hereunder are cumulative and not exclusive.

SUCCESSORS; ASSIGNMENT; NO THIRD PARTY BENEFICIARIES

These Terms are binding upon and will inure to the benefit of both parties and their respective successors, heirs, executors, administrators, personal representatives, and permitted assigns. You may not assign or transfer these Terms without our prior written consent. We may assign its rights, obligations and/or these Terms at any time in its sole discretion without notice to you.

NOTICES

You consent to receive all communications including notices, agreements, disclosures, or other information from us electronically. We may communicate by email or by posting to the Services. For support-related inquiries, you may email Support. For all other notices to us, write to the following addresses:

Attn: Legal Department, Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, Boston, MA, 02110.

Nothing in these Terms or otherwise limits our right to object to subpoenas, claims, or other demands.

MODIFICATION

We may update these Terms at any time, in our sole discretion. If we do so, we will let you know by, at a minimum, posting the updated Terms on the Services and indicating as much at the top of these Terms. Modifications will be effective on the date that they are posted. It is important that you review the Terms whenever we update them before you use the Services. If you continue to use the Services after we have posted updated Terms, you are agreeing to be bound by the updated Terms. If you don't agree to be bound by the updated Terms, then you may not use the Services anymore. Because the Services evolve over time we may change or discontinue all or any part of the Services, at any time and without notice, at our sole discretion.

ENTIRE AGREEMENT

These Terms represent the entire understanding between us and you regarding the Services or Content and supersede all prior agreements and understandings regarding the same. These Terms incorporate and apply to any separate terms and conditions that you agree to in connection with the purchase or use of any Services, goods or other services and the privacy policy. If any provision of these Terms is held invalid or unenforceable by an arbitrator or a court of competent jurisdiction, that provision will be enforced to the maximum extent permissible and the other provisions of these Terms will remain in full force and effect.

FORCE MAJEURE

Neither Party shall be liable for any failure or delay in performance under these terms (other than for delay in the payment of money due and payable in accordance with these terms) for causes beyond the party's reasonable control and not caused by that party's fault, or negligence, including, but not limited to, "acts of nature", acts of government, flood, fire, civil unrest, acts of terror, strikes or other labor problems, computer attacks or malicious acts, such as attacks on or through the internet, any internet service provider, telecommunications or hosting facility, but in each case, only if and to the extent that the non-performing Party is without fault in causing such failure or delay, and the failure or delay could not have been prevented by reasonable precautions and measures and cannot reasonably be circumvented by the non-conforming Party through the use of alternate sources, workaround plans, disaster recovery, business continuity measures or other means. Dates by which performance obligations are scheduled to be met will be extended for a period of time equal to the time lost due to any delay so caused.